De gebeurtenissen na balansdatum kunnen in het jaarverslag aan bod

komen, gezien de jaarvergadering waarop jaarrekening en jaarverslag voorgelegd worden, meestal meer¬dere maanden na balansdatum plaatsvindt. Het gaat in dit punt wel over gebeurtenissen die zich werkelijk hebben voorgedaan, krediet niet over de vooruitzichten van volgend punt. E. Vooruitzichten VJÏ^119. Het Wetboek van Vennootschappen stelt expliciet dat het jaarverslag gegevens moet bevatten over de omstandigheden die de ontwikkeling van de vennootschap aan-merkelijk kunnen beïnvloeden. 120. Het betreft informatie over positieve en negatieve elementen die de financiële positie en de toekomstige resultaten in belangrijke mate beïnvloeden. 121. Deze informatie moet niet worden verstrekt, als ze van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap.

^ Voorbeelden van elementen die de financiële positie en de toekomstige resultaten aanmerkelijk kunnen beïnvloeden:- investeringsplannen;- orderboek vooruitzichten; omzetverw achtin gen;- sectoriële evolutie, conjunctuurverwachtingen, concurrentie, nieuwe tenden¬sen, enz. ;- voorziene sluiting van afdelingen;geplande kapitaalverhoging die de machtsverhoudingen zal wijzigen; politieke ontwikkelingen in de afzetgebieden;- opvolging van het herstructureringsplan (eventueel in toepassing van de alarmprocedure voorzien in art. 633 W. Venn. ). In tegenstelling tot het geld nodig vorige punt gaat het hier niet over gebeurtenissen die zich werkelijk hebben voorgedaan, maar over verwachtingen, prospectieve evoluties en toe-komstig beleid. F. Onderzoek en ontwikkeling122. Het Wetboek van Vennootschappen legt aan het bestuursorgaan van de vennoot-schap de verplichting op in het jaarverslag gegevens op te nemen omtrent de werkzaam-heden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.